O nama

Iskoristite CISEx kako biste se zajedno sa svima nama borili za naše bolje sutra. Kako bismo zajedno mijenjali svijet.

Postanite član CISEx-a

Pouka o privatnosti

KATEGORIJE ISPITANIKA

Udruga CISEx kao voditelj obrade obrađuje podatke sljedećih kategorija ispitanika.

 1. Kategorija ispitanika: članovi fizičke osobe ili predstavnici članova pravnih osoba.

Kategorije osobnih podataka

Ispitanik prilikom učlanjenja udruzi dostavlja sljedeće kategorije osobnih podataka:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje/člana fizičke osobe

 • Datum rođenja fizičke osobe
 • Tvrtka
 • Pozicija
 • OIB
 • Telefon
 • Mobitel
 • Email
 • Svrhe, osnove i pristup osobnim podacima

Udruga ove podatke obrađuje kako bi ispunila svoje obveze prema Zakonu o udrugama i Statutu Udruge.

Obrada osobnih podataka predstavlja ispunjavanje zakonske obveze prema čl. 12. st. 3. Zakona o udrugama koji udruge obvezuje na vođenje popisa svojih članova.

Popis članova vodi Glavni Tajnik u elektroničkom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu ispitanika, osobnom identifikacijskom broju (OIB) tvrtke ili člana fizičke osobe, adresi sjedišta, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Udruga kontakt podatke ispitanika obrađuje u svrhu obavještavanja ispitanika o novostima u radu Udruge, sazivanju Skupštine, o podmirenju godišnje članarine te u opravdanim slučajevima vezanih uz funkcioniranje Udruge. Kontakt podaci se mogu koristiti u druge svrhe samo u slučaju izričite privole ispitanika.

Prema članku 12. stavku 5. Zakona o udrugama popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Ostalim kategorijama osoba se osobni podaci mogu učiniti dostupnima jedino uz privolu ispitanika ili uz drugu pravnu osnovu, uz prethodnu obavijest ispitaniku (npr. kada je obrada podataka nužna radi ispunjenja ugovora između Udruge i treće strane).

Ispitanik može objaviti svoje osobne podatke na profilu na službenoj web stranici Udruge. Ispunjavanje profila na web stranici Udruge je dobrovoljno.

Prekidom članstva u Udruzi, podaci o ispitanicima će se obrisati, anonimizirati ili pseudonimizirati, osim imena i prezimena te datuma istupanja iz udruge (čl. 12. st. 4. Zakona o udrugama).

 1. Kategorija ispitanika: sudionici događaja koje organizira udruga

Kategorije osobnih podataka:

 • Ime i prezime sudionika
 • Tvrtka
 • Potpis
 • Fotografije

Svrhe, osnove i pristup osobnim podacima

Udruga prilikom registracije putem sustava Entrio prikuplja podatke o imenu, prezimenu i tvrtki u svrhu organizacije događaja. Na ulazu u događaj, sudionici se popisuju. U slučaju da je događaj sponzoriran, CISEx ima obvezu dostaviti popisnu listu sponzoru kao dokaz o održanom događaju. Popisne liste se čuvaju godinu dana od završetka događaja.

Događaji udruge se fotografiraju u svrhu promocije Udruge, događaja te izvještavanja članova i sponzora o aktivnostima Udruge. Fotografije se objavljuju na društvenim mrežama.

Podatke o prijavama na događaje koje organizira Udruga i popisne liste s događaja, čuvaju se godinu dana nakon čega se anonimiziraju te se koriste u statističke svrhe.

Sigurnost osobnih podataka

Osobni podaci ispitanika dostupni su jedino članovima Upravnog odbora, Glavnom tajniku te koordinatoru Udruge. Osobni podaci ispitanika čuvaju se na siguran način u strukturiranom obliku te se brišu nakon što više ne postoji zakonita svrha obrade.

PRAVA ISPITANIKA

Pravo pristupa informacijama o osobnim podacima

Ispitanik ima pravo znati tko raspolaže podacima, pravo zatražiti pristup osobnim podacima te pravo dobiti na uvid konkretne podatke koji se čuvaju arhivi osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi pod uvjetima iz članka 20. st. 1. GDPR.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka te pravo brisanja i sprečavanja prenošenja takvih podataka. 

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

- ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

- ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u slučaju obrade za potrebe izravnog marketinga;

- osobni podaci nezakonito su obrađeni;

- osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;

- osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva izravno djetetu

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

- ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

- obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

- voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

- ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a kada voditelj kao osnovu obrade koristi legitimni interes. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe. 

Pravo na povlačenje privole

Kada je pravna osnova obrade osobnih podataka privola, građanin ima pravo povući danu privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svako vrijeme na jednako jednostavan način na koji je ona dana.

Pravo na naknadu štete

Svatko ima pravo pred sudom opće nadležnosti tražiti naknadu štete od voditelja zbirke osobnih podataka u slučajevima povrede njegovih prava.

Način ostvarivanja prava

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na e-mail info@cisex.org, a Udruga će zahtjevu udovoljiti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju kompleksnosti ili velikog broja istodobno zaprimljenih zahtjeva ovaj rok je moguće produljiti za dodatna dva mjeseca.

Pravo na podnošenje pritužbe

Ispitanik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).