CISEx / Udruga CISEx / Statut udruge CISEx

Statut udruge CISEx

Temeljem članka 13., 18. i 55. stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14) skupština udruge naziva „Hrvatski nezavisni izvoznici softvera“ (u daljnjem tekstu: Udruga), na izbornoj sjednici održanoj dana 20.01.2016. godine u caffe bar „Pivana“ u Zagrebu, Ilica 222 , donijela je:

STATUT

UDRUGE HRVATSKI NEZAVISNI IZVOZNICI SOFTVERA

 

 

I.TEMELJNE ODREDBE

 

Sadržaj Statuta Udruge

Članak 1.

 

Ovim Statutom kao temeljnim općim aktom Udruge uređuju se naziv Udruge, sjedište Udruge, izgled znaka i pečata Udruge, zastupanje, ciljevi i područja djelovanja sukladno ciljevima, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednice, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Udruge, prestanak postojanja Udruge, imovina Udruge, način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge, način rješavanja sporova i sukob interesa unutar Udruge, djelovanje ogranaka, materijalno i financijsko poslovanje, i druga pitanja značajna za rad udruge Hrvatski nezavisni izvoznici softvera (u daljnjem tekstu: Udruga).

 

Naziv, sjedište, znak i pečat

Članak 2.

 

1)    Naziv Udruge na hrvatskom jeziku glasi: HRVATSKI NEZAVISNI IZVOZNICI SOFTVERA

2)    Skraćeni naziv Udruge na hrvatskom jeziku glasi: HNIS.

3)    Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: CROATIAN INDEPENDENT SOFTWARE EXPORTERS.

4)    Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: CISEx.

 

Članak 3.

 

1)    Sjedište Udruge je u Zagrebu.

2)    Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor Udruge.

 

Članak 4.

 

Udruga ima znak. Znak (logotip) sastoji se od elemenata koji čine pravokutnik. U desnom kutu velikim štampanim slovima ispisano je „CROATIAN“ te ispod toga „INDEPENDENT“. U desnom kutu je crveni kvadrat. Ispod kvadrata u donjem desnom kutu je pisanim slovima ispisano „software exporters“.

 

Članak 5.

 

1)    Udruga posjeduje pečat. Pečat je pravokutnog oblika dimenzija 45 mm x 15 mm i ima upisani tekst: HRVATSKI NEZAVISNI IZVOZNICI SOFTVERA te logo strelice u gornjem desnom kutu.

2)    Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti Predsjednik, Dopredsjednik te Glavni tajnik Udruge. Mogu ga koristiti i drugi članovi Upravnog odbora po ovlasti Predsjednika.

 

Pravni status i unutarnje ustrojstvo Udruge

Članak 6.

 

1)    Ova Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

2)    Ova Udruga može biti punopravni, pridruženi ili počasni član udruga u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruge.

 

Članak 7.

 

1)    Ova Udruga može osnivati svoje ogranke, podružnice, centre, urede i ostale organizacijske oblike (sekcije, povjerenstva, odbore) na području Republike Hrvatske, kao i u inozemstvu.

2)    Odluku o njihovu osnivanju donosi Upravni odbor, definirajući pritom naziv, sjedište, ustroj i osobu ovlaštenu za predstavljanje istih (voditelja, povjerenika).

3)    Upravni odbor odlučuje i o prestanku postojanja takvih organizacijskih oblika, kao i smjeni voditelja (povjerenika) istih.

4)    Ogranci Udruge i ostali organizacijski oblici nisu pravne osobe.

 

Predstavljanje i zastupanje Udruge

Članak 8.

 

1)    Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Udruge.

2)    U slučaju opravdane odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Udrugu predstavlja i zastupa Dopredsjednik Udruge. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

3)    Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge predstavljaju i zastupaju Udrugu svaki pojedinačno te djeluju u ime i za račun Udruge.

  

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Ciljevi

Članak 9.

 

Ciljevi Udruge su:

 • Povećanje globalne prepoznatljivosti Republike Hrvatske kao države u kojoj postoji kvalitetna proizvodnja softverskih proizvoda;
 • Porast izvoza softvera proizvedenog u Republici Hrvatskoj;
 • Povećanje zapošljavanja u proizvodnji softvera u Republici Hrvatskoj;
 • Promicanje razvoja softverskih proizvoda u Republici Hrvatskoj i njihovog plasmana na globalno tržište;
 • Stvaranje i razvijanje pozitivnog poduzetničkog okružja u području proizvodnje softvera;
 • Postizanje što povoljnijih zakonskih i institucionalnih okvira za softversko poduzetništvo.

 

Područje djelovanja i djelatnosti

Članak 10.

 

1)    Područje djelovanja sukladno ciljevima je obrazovanje, znanost i istraživanje, gospodarstvo, tehnička kultura.

2)    U svrhu ostvarivanja propisanih ciljeva Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • Umrežavanje i okupljanje hrvatskih proizvođača softvera zainteresiranih za izvoz;
 • Osmišljavanje i provedba programa suradnje između članova udruge;
 • Edukacija članova udruge;
 • Poticanje inovacija i stvaranje pozitivnog ozračja za inovativnost;
 • Organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, sajmova, tribina i drugih stručnih skupova u vezi proizvodnje i izvoza softvera;
 • Upravljanje izvoznim znanjima;
 • Razvijanje programa i inozemne suradnje s drugim organizacijama koje se bave srodnim djelatnostima;
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj;
 • Organiziranje kulturnih događaja te sportskih natjecanja članova udruge;
 • Organiziranje i provođenje društvenih projekata edukacijskog i humanitarnog karaktera;
 • Promocija udruge, njezinog djelovanja i pojedinačnih članova;
 • Izdavanje publikacija i stručne literature iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima te informiranje javnosti o radu Udruge.

3)    Udruga može osnovati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu radi obavljanja gospodarskih djelatnosti. Odluku o tome donosi Upravni odbor.

 

 III.  ČLANSTVO U UDRUZI

 

Pristupanje Udruzi i oblici članstva

Članak 11.

 

1)    Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna domaća ili strana fizička osoba, koja je zainteresirana za rad Udruge i koja prihvaća odredbe ovoga Statuta, te drugih donesenih akata Udruge.

2)    Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

3)    Članstvo može biti punopravno, pasivno i počasno.

4)    Punopravno članstvo stječe se odlukom Upravnog odbora i uplatom cjelokupnog iznosa godišnje članarine. Punopravni član ima sva članska prava.

5)    Pasivno članstvo nastupa u trenutku kada punopravni član padne u zakašnjenje sa plaćanjem godišnje članarine i traje tako dugo dok se ne plati cjelokupni iznos godišnje članarine. Pasivan član nema pravo glasa i ne može biti biran u tijela upravljanja Udruge.

6)    Počasno članstvo stječe se odlukom Upravnog odbora, uz potvrdu Skupštine Udruge s natpolovičnom većinom, Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasni član ne može biti punopravni član, ne plaća članarinu, nema pravo glasa i ne može biti biran u tijela upravljanja Udruge.

 

Članak 12.

 

1)    Fizička ili pravna osoba koja želi postati punopravnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

2)    Zahtjev za prijem u punopravno članstvo može se podnijeti ispunjavanjem pristupnice u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Udruge.

3)    Potpisivanjem pristupnice članovi se obvezuju na sudjelovanje u aktivnostima i radu Udruge, poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata i tijela Udruge.

 

Članak 13.

 

1)    Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor, a potvrdi Skupština Udruge.

 

Prava i obveze članova

Članak 14.

 

Punopravni članovi Udruge imaju sljedeća prava i obveze:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge;
 • biti obaviješteni o radu Udruge;
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge;
 • iznositi prijedloge i primjedbe na rad upravnih tijela Sudu časti;
 • promicati vrijednosti Udruge;
 • čuvati i podizati ugled Udruge;
 • poštovati odluke tijela Udruge;
 • poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge;
 • redovito plaćati godišnju članarinu;
 • pravo na potvrdu o članstvu u Udruzi;
 • pravo korištenja informacije o pripadnosti Udruzi za potrebe svoje vlastite promocije
 • izvršavati članske obveze;
 • ostvarivati ostala članska prava.

 

Članak 15.

 

Primljeni članovi upisuju se u evidenciju članova koju vodi Glavni tajnik Udruge. Evidencija članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi sjedišta, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

 

Prestanak članstva u Udruzi

Članak 16.

 

1)    Članstvo u Udruzi prestaje:

 • svojevoljnim istupanjem iz Udruge dostavom pisane obavijesti o prekidu članstva uz prethodno podmirenje svojih članskih obaveza;
 • isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Udruge;
 • isključenjem radi nepoštivanja odluka upravnih tijela Udruge;
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine;
 • isključenjem radi nanošenja štete ugledu Udruge;
 • isključenjem radi pravomoćne sudske presude za kazneno djelo ili zbog kakvog drugog nemoralnog ili protuzakonitog ponašanja;
 • prestankom članstva u slučaju smrti člana.

Članak 17.

 

1)    Odluku o ne primanju u članstvo i isključenju donosi Upravni odbor Udruge natpolovičnom većinom. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se u roku od 15 (petnaest) dana podnijeti pisani prigovor Sudu časti.

2)    O podnesenom prigovoru Sud časti mora odlučiti u roku od 3 (tri) mjeseca i to na način da se prigovor može usvojiti ili odbiti. Protiv odluke Suda časti može se podnijeti prigovor Skupštini Udruge.

3)    O prigovoru na odluku Suda časti Skupština će odlučiti na prvom sljedećem zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

4)    Do odluke Suda časti, odnosno, konačne odluke Skupštine, primjenjuje se odluka Upravnog odbora, odnosno odluka Suda časti.

 

Stegovna odgovornost članova

Članak 18.

 

1)    Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

2)    Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • nepoštivanje odredbi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Udruge;
 • nepoštivanje odluka Upravnih tijela Udruge;
 • neplaćanje članarine;
 • nanošenje štete ugledu Udruge;
 • osuda pravomoćnom sudskom presudom za kazneno djelo;
 • nemoralno i protuzakonito ponašanje;

3) Stegovna odgovornost članova utvrđuje se u stegovnom postupku pred Sudom časti. Stegovni postupak može pokrenuti Upravni odbor.

4)  Sud časti u stegovnom postupku razmatra povredu Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata ili pojedino neprimjereno ponašanje članova koji šteti ili može naštetiti odnosima unutar Udruge i ugledu Udruge.

5)    Sud časti može izreći mjere opomene, a kod težih povreda Statuta i Etičkog kodeksa, odluka Suda časti podnosi se Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o predloženim mjerama isključivanja iz članstva.

 

IV.  TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 19.

 

Tijela upravljanja Udrugom su:

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Predsjednik i Dopredsjednik;
 • Glavni tajnik;
 • Sud časti;
 • Likvidator.

 

Skupština Udruge

Članak 20.

 

Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge koje uključuje sve punopravne članove.

 

Članak 21.

Skupština može biti:

 • redovna
 • izvanredna
 • izborna

Članak 22.

 

Skupština Udruge nadležna je obavljati sljedeće poslove:

 • usvaja Statut i opće akte Udruge, te njihove izmjene i dopune;
 • na prijedlog Upravnog odbora imenuje, potvrđuje i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora i Suda časti;
 • temeljem prijedloga Upravnog odbora usvaja plan rada za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja i potvrđuje završni račun za proteklu kalendarsku godinu i financijski plan za narednu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
 • nadzire rad i provođenje odluka i zaključaka Upravnih tijela Udruge te obavlja nadzor financijskog i materijalnog poslovanja;
 • razmatra i usvaja izvješće o radu Upravnog odbora te izvješća o financijskom stanju Udruge;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruge
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama;
 • odlučuje o prestanku rada ili postojanja Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • potvrđuje odluku Upravnog odbora o visini godišnje članarine;
 • na prijedlog Upravnog Odbora dodjeljuje priznanja za doprinos promicanju ciljeva i interesa Udruge;
 • donosi sve odluke u vezi s radom Udruge koje nisu u nadležnosti ostalih tijela Udruge.

 

Članak 23.

 

1)    Redovna skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje tijekom prvog tromjesečja.

2)    Izborna skupština sastaje se najmanje 3 (tri) mjeseca prije isteka mandata članova Upravnog Odbora i Suda časti.

3)    Skupštinu saziva Upravni odbor, najmanje 20 (dvadeset) dana prije njezina održavanja.

4)    Od trenutka sazivanja skupštine odnosno zaprimanja odluke za održavanje skupštine Upravni Odbor može zaprimiti zahtjeve za prijem u članstvo.  Pravna ili fizička osoba koja se učlani nakon trenutka sazivanja skupštine odnosno zaprimanja odluke za održavanje skupštine nema pravo glasa niti može biti biran u tijela upravljanja Udruge tako dugo dok se skupština ne održi.

5)    Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je to predložio Predsjednik Upravnog odbora, Sud časti ili jedna trećina punopravnih članova Udruge.

6)    Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine uputiti članovima Skupštine najmanje 15 (petnaest) dana prije dana zasjedanja, putem elektroničke pošte, s predloženim dnevnim redom, mjestom i vremenom održavanja.

7)    Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine pri čemu jedna od točaka dnevnog reda mora biti izglasavanje povjerenja Upravnom odboru.

8)    U slučaju isteka mandata tijelu Udruge koje je ovlašteno sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine može sazvati posljednja osoba ovlaštena za zastupanje Udruge ili 1/3 članova Udruge.

 

Članak 24.

 

1)    Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine Udruge.

2)    Ako u zakazano vrijeme početka sjednice nije prisutan potreban broj članova, početak sjednice Skupštine odgađa se za 30 minuta, te nakon proteka tog vremena Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko Skupštini prisustvuje najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja članova Skupštine.

3)    Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je Statutom predviđeno drugačije.

4)    Ukoliko rezultat glasanja bude neriješen, odnosno isti broj glasova za kao i protiv, glasanje se može još jednom ponoviti. Ukoliko ishod glasanja ponovno bude neriješen, može se pristupiti još jednom glasanju u kom slučaju Predsjednik Upravnog odbora ima pravo na dva glasa.

5)    Sjednici Udruge mogu prisustvovati i druge osobe, pozvane od strane Upravnog odbora, kojima predsjedavajući Skupštine može dati pravo govora, ali bez prava glasa i odlučivanja.

 

Članak 25.

 

1)    Skupštinom rukovodi Predsjednik Udruge.

2)    U slučaju da predsjednik Udruge nije nazočan, radom skupštine rukovodi Dopredsjednik Udruge.

3)    U slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika,  Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

 

Upravni odbor Udruge

Članak 26.

 

1)    Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čini 5 (pet) članova, koje bira i razrješava Skupština.

2)    Mandat članova Upravnog odbora traje 2 (dvije) godine uz mogućnost da budu ponovno izabrani. Mandat članova Upravnog odbora započinje s danom određenim na izbornoj skupštini i do tog dana trenutni Upravni odbor nastavlja s obavljanjem funkcije. Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata.

3)    Upravni odbor bira Predsjednika i Dopredsjednika Upravnog odbora iz redova svojih članova na prvoj sjednici Upravnog odbora. Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata.

4)    Upravni odbor može između dviju skupština promijeniti jednog člana, natpolovičnom odlukom Upravnog odbora, kako bi nastavio rad, uz obveznu potvrdu skupštine na prvoj sljedećoj sjednici. Na taj način imenovani član Upravnog odbora nema pravo potpisa.

5)    Novoimenovani član Upravnog odbora nastavlja mandat svog prethodnika.

6)    Svaki punopravan član Udruge može se uoči izborne Skupštine kandidirati za člana Upravnog odbora ako sakupi podršku od najmanje pet (5) punopravnih članova, te ako najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja izborne Skupštine preda Glavnom tajniku Udruge ispunjen obrazac Zahtjeva za kandidaturu u prilogu kojeg se treba nalaziti životopis, lista podrške, opis dotadašnjih aktivnosti u područjima interesa Udruge, te plan aktivnosti za vrijeme trajanja mandata. Svi navedeni uvjeti moraju se ispuniti kumulativno.

7)    Upravni odbor ima pravo predložiti 2 (dva) kandidata iz redova punopravnih članova za članove Upravnog odbora po svojem izboru koji direktno ulaze u izborni krug.

8)    Lista podrške treba sadržavati ime i prezime člana ukoliko je riječ o fizičkoj osobi, odnosno, naziv pravne osobe te OIB osoba koje su dale svoju podršku pojedinom kandidatu.

9)    Članovi Upravnog odbora svoj posao obavljaju dragovoljno, ali se njihov rad može nagraditi novčanom nagradom, ovisno o financijskom stanju i mogućnostima Udruge.

 

Članak 27.

Upravni odbor Udruge:

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata, predlaže Skupštini njihove izmjene;
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova;
 • odlučuje o isključenju iz članstva;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge i odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava;
 • razmatra, predlaže i usvaja materijalne i financijske dokumente na temelju kojih proizlaze prava i obveze Udruge;
 • razmatra izvješća o financijskom poslovanju i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
 • predlaže godišnji financijski plan prihoda i rashoda;
 • predlaže program rada i dnevni red Skupštine;
 • izrađuje za tekuću godinu Plan i program rada te isti podnosi na usvajanje Skupštini;
 • podnosi Skupštini izvješće o radu za proteklo mandatno razdoblje;
 • imenuje i razrješava dužnosti Glavnog tajnika;
 • odlučuje o načinu rada Udruge, donosi odluke, pravilnike i poslovnike o radu tijela upravljanja Udruge;
 • imenuje komisije, odbore i druga radna tijela;
 • odlučuje o osnivanju drugih organizacijskih oblika Udruge;
 • odlučuje o pokretanju inicijative pred Vladom RH, Hrvatskim Saborom i drugim asocijacijama u zemlji, vezane uz gospodarstvo i poduzetništvo, a u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge.

 

Članak 28.

1)    Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora i njome rukovodi.

2)    U slučaju opravdane odsutnosti Predsjednika, Dopredsjednik saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora. U slučaju odsustva Predsjednika i Dopredsjednika, to čini član Upravnog odbora kojeg predlože Predsjednik ili Dopredsjednik.

3)    Upravni odbor Udruge sastaje se prema potrebi, a najmanje kvartalno.

 

Članak 29.

 

1)    Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

2)    Svaki član Upravnog odbora ima pravo na jedan glas.

3)    Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. U slučaju da rezultat glasova bude neriješen, pristupa se ponovnom glasanju. U slučaju da i rezultat ponovnog glasanja bude neriješen, Predsjednik ima pravo na dva glasa.

4)    U opravdanim  slučajevima  članovi  Upravnog  odbora  mogu  glasati  putem  elektroničke  pošte, telekonferencije, telefaksa ili na drugi prihvatljiv način.

5)    Upravni odbor može donijeti odluku da se o pojedinim odlukama glasuje tajno.

6)    Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik.

 

Predsjednik i Dopredsjednik Udruge

Članak 30.

 

1)    Predsjednik Upravnog odbora Udruge je Predsjednik Udruge.

2)    Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge je Dopredsjednik Udruge.

3)    Predsjednik Udruge:

 • zastupa i predstavlja Udrugu u zemlji i inozemstvu;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • vodi poslove Udruge i njome rukovodi između dviju sjednica Upravnog Odbora;
 • vodi brigu o zakonitom i statutarnom donošenju odluka kao i njihovom provođenju te odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • podnosi skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
 • saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjedava;
 • daje inicijative i pokreće rasprave o svim bitnim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Upravnog odbora;
 • predlaže Upravnom odboru imenovanje ili razrješenje Glavnog tajnika Udruge i administrativnog osoblja;
 • imenuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumenata i financijskih isprava na temelju kojih proizlaze prava i obveze Udruge;
 • predlaže kandidate za članove upravnih tijela Udruge;
 • ovlašten je sudjelovati i imati na uvid sve pojedinosti djelovanja Udruge;
 • podnosi izvješće o radu Udruge za razdoblje između dva zasjedanja Skupštine;
 • na kraju kalendarske godine podnosi izvješće o radu Udruge Upravnom odboru koji ga razmatra te o njemu izvještava Skupštinu;
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

 

Članak 31.

 

1)    U slučaju spriječenosti ili odsustva, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

2)    Predsjednik može ovlastiti i druge članove Upravnog odbora da ga zamijene.

 

Članak 32.

 

1)    Predsjednik ili Dopredsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran na vlastiti zahtjev, a u svim ostalim slučajevima primjenjuju se odredbe ovog Statuta.

2)    Predsjednik i Dopredsjednik Udruge svoj rad u Udruzi obavljaju dragovoljno i za svoj rad ne dobivaju naknadu, osim za stvarne troškove vezane uz putovanja, reprezentaciju i slično. Njihov rad može se nagraditi novčanom nagradom, ovisno o financijskom stanju i mogućnostima Udruge.

Glavni tajnik Udruge

Članak 33.

 

1)    Glavni tajnik Udruge je neposredni izvršitelj i rukovoditelj svih administrativno-tehničkih i organizacijskih poslova pri središnjem uredu Udruge. Imenuje ga i opoziva Upravni odbor na mandat od 2 (dvije) godine.

2)    Glavni tajnik svoj posao obavlja dragovoljno, a ovisno o financijskim mogućnostima i poslovnim potrebama Udruge, može biti angažiran i plaćen za svoj rad u stalnom ili povremenom radnom odnosu ili uz ugovor o djelu.

3)    Glavni tajnik samostalno donosi odluke iz djelokruga za kojeg je ovlašten od strane Upravnog odbora, te je odgovoran za njihovo zakonito i pravovremeno provođenje.

4)    Glavni tajnik za svoj rad neposredno odgovara Predsjedniku, Dopredsjedniku i Upravnom odboru.

5)    U slučaju spriječenosti ili odsustva, Glavnog tajnika može zamijeniti Dopredsjednik Udruge ili član Upravnog odbora po odluci Predsjednika ili Dopredsjednika.

 

Članak 34.

 

Glavni tajnik ima sljedeće ovlasti i dužnosti:

 • organizira i neposredno rukovodi poslovanjem središnjeg ureda Udruge, te koordinira rad drugih organizacijskih oblika Udruge izvan Grada Zagreba ili Republike Hrvatske;
 • vodi evidenciju članova Udruge i odgovoran je za njenu ažurnost i točnost;
 • obavlja pismenu i usmenu korespondenciju sa članovima Udruge, te s drugim asocijacijama u zemlji i inozemstvu;
 • zastupa Udrugu i supotpisnik je financijskih dokumenata kojima se ostvaruju prava i obveze Udruge.

 

Sud časti

Članak 35.

 

1)    Sud časti na prijedlog Upravnog odbora vodi stegovni postupak u kojem razmatra povredu Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata ili pojedino neprimjereno ponašanje članova koji šteti ili može naštetiti odnosima unutar Udruge i ugledu Udruge.

2)    Sud časti može izreći mjere opomene, a kod težih povreda Statuta i Etičkog kodeksa, odluka Suda časti podnosi se Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o predloženim mjerama isključivanja iz članstva.

3)    Sud časti se sastoji od 5 (pet) članova koji se biraju između punopravnih članova Udruge. Mandat članova Suda časti traje  2 (dvije) godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Mandat članova Suda časti počinje s danom određenim na izbornoj skupštini i do tog datuma trenutni Sud časti nastavlja s obavljanjem funkcija.

4)    Sud časti bira Skupština.

5)    Svaki punopravan član Udruge može se uoči izborne skupštine kandidirati i biti kandidiran za člana Suda časti.

6)    Upravni odbor ima pravo predložiti 3 (tri) kandidata iz redova punopravnih članova za članove Suda časti po svojem izboru koji direktno ulaze u izborni krug.

7)    Za člana Suda časti ne mogu biti birani članovi drugih tijela Udruge. Predsjednika Suda časti biraju dogovorom sami članovi Suda časti.

8)    Članovi Suda časti svoj posao obavljaju dragovoljno, ali se njihov rad može nagraditi novčanom nagradom, ovisno o financijskom stanju i mogućnostima Udruge.

 

Članak 36.

 

1)    Sjednicu Suda časti saziva Predsjednik Suda časti. Sud časti izvješće o svojem radu podnosi Upravnom odboru i Skupštini.

2)    Sud časti donosi pravovaljane odluke ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Suda časti. Sud časti donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

3)    Predsjednika Suda časti u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Suda časti kojeg odredi Predsjednik Suda časti.

 

IV.   IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Imovina Udruge

Članak 37.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva
 • materijalna imovina (pokretna i nepokretna)
 • imovinska prava prema Zakonu

 

Članak 38.

1)    Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine pravnih i fizičkih osoba, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnog proračuna kao i iz fondova EU, organiziranjem seminara i stručnih skupova, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

2)    Sva prikupljena sredstva koriste se za ostvarivanje ciljeva Udruge.

 

Članak 39.

1)    Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

2)    O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor.

 

Financijsko poslovanje Udruge

Članak 40.

 

1)    Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja vjerodostojna financijska izvješća prema računovodstvenim propisima i Zakonu.

2)    Financijsko poslovanje Udruge odvija se preko transakcijskog žiro-računa i deviznog računa koji su otvoreni kod jedne ili više domaćih ili stranih banaka.

3)    Upravni odbor vrši distribuciju i odlučuje o korištenju raspoloživih sredstava.

 

Naknada troškova i nagrade

Članak 41.

 

1)    Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnostima Udruge i na nagradu.

2)    O dodjeli naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

 

VI.  OPĆI AKTI UDRUGE

 

Statut i drugi akti

Članak 42.

 

1)    Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama ovog statuta.

2)    Prijedlog donošenja, izmjene i dopune Statuta i drugih akata koje donosi Skupština može dati svako upravno tijelo pojedinačno ili jedna trećina svih članova Skupštine najkasnije 10 (deset) dana prije održavanja Skupštine i isti dostaviti Upravnom odboru koji definira prijedlog teksta. Ako Upravni odbor ne prihvati izmjenu teksta ili amandman tada se isti daje Skupštini na odlučivanje.

3)    Skupština donosi Statut te njegove izmjene i dopune dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine, a ostale akte natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

4)    Tumačenje pojedinih odredbi Statuta daje Sud časti u roku od 3 (tri) mjeseca.

 

Članak 43.

 

Pravilnike za različite svrhe donosi Upravni odbor.

 

Etički kodeks

Članak 44.

 

1)    Etički kodeks predstavlja sustav vrijednosti i načela ponašanja Udruge, koje Udruga prihvaća u svojem djelovanju.

2)    Etički kodeks određuje uvjete i pravila za ponašanje svih članova Udruge, uređuje odnose između članova, te povrede odredbi Etičkog kodeksa povodom kojih se vodi postupak pred Sudom časti.

3)    Etički kodeks donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

 

 

VII.  JAVNOST RADA UDRUGE

(OBAVJEŠTAVANJE ČLANSTVA)

 

Obavijesti o radu Udruge

Članak 45.

 

1)    Rad Udruge je javan.

2)    Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad Udruge, njezinih tijela upravljanja i odluke koje ta tijela donose.

3)    Obavijesti o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju putem sredstava javnog priopćavanja, službene web stranice Udruge, elektroničke pošte, biltena i na druge prikladne načine sukladno odlukama Upravnog odora.

 

Predaja pismena Udruzi

Članak 46.

 

1)    Članovi Udruge mogu pismene prigovore, prijedlog, pritužbe i druga pismena urudžbirati u sjedištu Udruge ili poslati preporučenom poštom na adresu Udruge.

2)    U slučaju predaje pismena preporučeno poštom, smatra se da je dostava izvršena u trenutku kada Udruga zaprimi pismeno.

 

VIII.  PRESTANAK RADA ILI POSTOJANJA UDRUGE

 

Spajanje s drugim udrugama i prestanak postojanja Udruge

Članak 47.

 

1)    Udruga prestaje sa radom ili postojanjem odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

2)    Udruga može ući u asocijaciju sa nekom drugom udrugom ili više njih odlukom Skupštine, ako za prijedlog glasuje dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine.

3)    Odluku o prestanku rada ili postojanja Udruge donosi Skupština, ako za takav prijedlog glasuje dvotrećinska većina svih članova skupštine.

Članak 48.

 

1)    Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije Udruge te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja likvidacijskog postupka i brisanja Udruge iz Registra udruga.

2)    Likvidatora bira i opoziva Upravni odbor.

 

Članak 49.

 

1)    U slučaju prestanka rada Udruge njezina se imovina (nakon namirenja svih troškova i vjerovnika) poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Skupštine.

2)    U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE Članak 50.

 

1)    U slučaju da između članova Udruge nastane spor koji je vezan uz djelovanje Udruge ili član Udruge dođe u sukob interesa, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju.

2)    Ad hoc imenovano vijeće za mirenje sastoji se od 3 člana Udruge koje imenuje Predsjednik. U drugom stupnju, nadležan je Sud časti. Odluka Suda časti je konačna

3)    U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa, dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Predsjednika.

 

IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Stupanje Statuta na snagu

Članak 51.

 

1)    Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja.

2)    Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut od 17.rujna 2015. godine;

 

 

U Zagrebu, 20.siječnja 2016. godine.

g. Vedran Klanac,

predsjednik Udruge

Axilis

We are an experienced team of software developers who were working individually and co-operating for many years before we decided to form a joint venture – Axilis d.o.o. (Axilis Ltd.) company in 2011. It was formed with the sole mission of developing advanced software solutions.Our team is our greatest ass...

Binaria

Binaria is an innovative software development studio that builds web, desktop and mobile solutions for online mapping, real-time monitoring, management and analysis of data for business, marketing, entertainment and industry.Company runs its operation since 2007 located in Sesvete, Croatia. Our focus are new hardwar...

Borealis d.o.o.

Borealis will satisfy all your needs for the best online presence. We are offering custom Design, Web Applications, Community Management, SEO and Web Marketing. 

COBE

COBE (Creators Of Beautiful Experiences) je full service agencija sa sjedištem u Münchenu i uredom u Osijeku.Naš dizajn odjel zadužen je za istraživanja, pripremanje dizajn strategije, digitalni branding te UI i UX dizajn. Development tim u Osijeku razvija digitalne proizvode poput mobilnih aplikacija ili web strani...

Sponzori 

 

 

 

 

 

Partneri 

 

 

 

dates_SEE-IT

Studentske organizacije

Medijski partneri